Bezodpadové město

Bezodpadové město

Bezodpadové město využívá moderní technologie a obnovitelné a udržitelné zdroje; předchází vzniku odpadu a využívá principů cirkulární ekonomie, která vytváří zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Motivuje své občany k ekologickému a hospodárnému chování.

Celková produkce odpadů v Praze

Na tomto grafu je znázorněno porovnání roční produkce odpadů v Praze, včetně toho stavebního. Předpokládaným trendem v následujících letech bude zvyšování produkce bio odpadu, který je možné dále využívat, a tím snižovat množství komunálního odpadu, který je převážně energeticky využíván ve spalovně ZEVO Malešice. V roce 2022 bylo pražskými domácnostmi vyprodukováno do černých nádob u domů 256 tis. tun směsného komunálního odpadu.

Zdroje: Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech 1998-2022

Výjezdy svozových společností

Nájezd svozových společností byl v letošním roce ovlivněn pandemií COVID-19, kdy celkové nájezdy jsou nižší než byly v předchozích letech. Na grafu je zobrazeno porovnání ročního nájezdu svozových společností pro směsný odpad (SO) a směsný komunální odpad (SKO) a živnostenský odpad.

Zdroje: AVE Pražské komunální služby, a.s., IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., Pražské služby, a.s.

Využívanost svozových vozidel na alternativní paliva – najeté vozokilometry

V oblasti počtu všech svozových vozů a vozidel na alternativní paliva ukazuje tento graf porovnání počtu ročních vozokilometrů najetých všemi svozovými vozidly na naftový pohon a na alternativní paliva. Vzhledem k vyřazení jednoho ekologického vozidla došlo ke snížení počtu vozokilometrů najetých vozidly na alternativní pohon oproti roku 2021.

Zdroje: AVE Pražské komunální služby, a.s., IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., Pražské služby, a.s.

Využívanost svozových vozidel na alternativní paliva – počty vozidel

Graf zobrazuje porovnání celkového počtu svozových vozidel a ekologických svozových vozidel (vozidel na alternativní paliva). Podíl vozidel na alternativní paliva na celkovém počtu svozových vozidel je opět nižší než v předchozím roce. Počet kusů svozové techniky na alternativní pohon se průběžně mění ve vztahu k nákupu a vyřazování dosluhující techniky.

Zdroje: AVE Pražské komunální služby, a.s., IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., Pražské služby, a.s.

Množství tříděného odpadu na jednoho obyvatele, vysbíraného v rámci stanovišť tříděného odpadu

Graf zobrazuje porovnání množství jednotlivých složek vytříděného odpadu v kg jedním obyvatelem v jednotlivých letech. Z celkového množství 443,0 tis. tun odpadu vznikajícího v pražských domácnostech, je stále nejvíce zastoupen směsný komunální odpad tvořící přibližně 58 %. Každý obyvatel HMP vytřídil za rok 2022 v přepočtu celkem 20 kg papíru, 15 kg skla a 13 kg plastů.

Zdroje: Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech 1998-2022

Reuse pointy na sběrných dvorech

Opětovné používání věcí je pro snižování množství odpadu mnohem zásadnější než jeho recyklace. I v roce 2022 tak bylo možné do pěti stálých sběrných dvorů odložit nejrůznější předměty, jako například nábytek, knihy, či sportovní vybavení. V roce 2022 se zvýšil počet reuse pointů na území HMP ze tří na pět.

Zdroje: Interní komunikace s OCP MHMP; Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech 1998-2022

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2022

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.

*Všechna data, která jsou ve Smart Prague Indexu použita pochází od jednotlivých městských organizací, pražských městských částí a dalších partnerů, kteří odpovídají za jejich správnost.